Tag Archives: Vũ ĐứC TrỌnG

CHƠI ĐÀN

VŨ ĐỨC TRỌNG

Đăng tải tại Thơ flash | Thẻ | 25 phản hồi

NHƯ ĐỔ VÀO NHAU

VŨ ĐỨC TRỌNG

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 36 phản hồi

LỖ HỔNG CHIỀU

VŨ ĐỨC TRỌNG

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 39 phản hồi

NHỊP CHÀY GIàGẠO

VŨ ĐỨC TRỌNG

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 53 phản hồi

VŨ ĐIỆU NGHIÊNG RẰM

VŨ ĐỨC TRỌNG

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 35 phản hồi

PHÍA KHÔNG TRĂNG

VŨ ĐỨC TRỌNG             (t MHT)  

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 17 phản hồi

EM TẮM MƯA

VŨ ĐỨC TRỌNG     

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 43 phản hồi