Tag Archives: Vũ ĐứC TrỌnG

CHƠI ĐÀN

VŨ ĐỨC TRỌNG

Đăng tải tại Thơ flash | Thẻ | 25 phản hồi

NHƯ ĐỔ VÀO NHAU

VŨ ĐỨC TRỌNG

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 36 phản hồi

LỖ HỔNG CHIỀU

VŨ ĐỨC TRỌNG

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 39 phản hồi

NHỊP CHÀY GIàGẠO

VŨ ĐỨC TRỌNG

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 53 phản hồi

VŨ ĐIỆU NGHIÊNG RẰM

VŨ ĐỨC TRỌNG

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 35 phản hồi

PHÍA KHÔNG TRĂNG

VŨ ĐỨC TRỌNG             (t MHT)  

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 17 phản hồi

EM TẮM MƯA

VŨ ĐỨC TRỌNG     

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 43 phản hồi

LỜI RU BÊN NÚI

VŨ ĐỨC TRỌNG   (Kính tặng hương hồn các liệt sĩ nữ Trường Sơn )

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 27 phản hồi

SAY

VŨ ĐỨC TRỌNG  

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 31 phản hồi

MẮC CẠN

VŨ ĐỨC TRỌNG  

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 37 phản hồi

KHOẢNG LẶNG

VŨ ĐỨC TRỌNG  

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 57 phản hồi

KHÚC TRỞ VỀ

VŨ ĐỨC TRỌNG  

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 24 phản hồi

THÁNG BA

VŨ ĐỨC TRỌNG  

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 32 phản hồi

PHÚT NGHỈ

VŨ ĐỨC TRỌNG                                                                           … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 54 phản hồi

SỚM CAO NGUYÊN

VŨ ĐỨC TRỌNG

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 30 phản hồi