Tag Archives: LâM ThỊ ThAnH TrÚc

YÊU…

LÂM TRÚC

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 39 phản hồi

VU VƠ

LÂM TRÚC

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 46 phản hồi

CHO NGƯỜI ĐÀN BÀ LY HÔN

LÂM TRÚC                                         Chờ trăng….

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 40 phản hồi

DIỀU BAY

LÂM TRÚC

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 39 phản hồi

NGHE MƯA

LÂM TRÚC Thơ flash

Đăng tải tại Thơ, Thơ flash | Thẻ | 41 phản hồi

KHOẢNG LẶNG

LÂM TRÚC  

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 42 phản hồi

VÒNG XOAY

LÂM TRÚC

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 54 phản hồi