Daily Archives: 18.08.2013

NHỮNG NGÀY MẤT “MẠNG”

TẠP BÚT Xin được thưa trước: “mạng” ở đây không phải mạng người mà là mạng internet. Khổ thế, từ “mạng” đồng âm mà lắm dị nghĩa. Internet, người Việt mình dịch là mạng như mạng nhện, mạng lưới tình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 39 phản hồi